Odstąpienie od umowy kupna i postępowanie reklamacyjne

I. Procedura odstąpienia od umowy:

Istnieje możliwość odstąpienia od umowy kupna w terminie 14 dni od odbioru towaru zamówionego za pośrednictwem e-shopu www.winner-mobile.com, telefonicznie lub e-mailem przez osoby fizyczne (nie dotyczy firm dokonujących zakupy hurtowe). Prawo zezwala na wypróbowanie towaru, ale nie wolno go nadmiernie zużyć.

W ustawowym terminie (14 dni) należy podjąć następujące kroki:

  • poinformować nas o zamiarze odstąpienia od umowy w możliwy do zweryfikowania sposob. Najlepiej zrobić to razem z przesłaniem wypełnionego oświadczenia o odstąpieniu umowy, w którym podają Państwo również numer rachunku bankowego, na który powinny być zwrócone pieniądze. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy znajdziesz TUTAJ
  • towar wraz z oświadczeniem należy wysłać na adres siedziby spółki:

Winner Group-WG, s.r.o.

Žihla 997

739 61 Jablunkov

W przypadku towarów niekompletnych, uszkodzonych lub w widoczny sposób zużytych jesteśmy uprawnieni do dochodzenia odszkodowania.

II. Postępowanie reklamacyjne

W przypadku reklamacji, prosimy o przesłanie towarów na adres siedziby (Winner Group-WG, s.r.o., Žihla 997, 739 61 Jablunkov) wraz z wypełnionym

formularzem reklamacji do pobrania TUTAJ

Jeżeli towar odebrany w momencie przejęcia towaru przez kupującego ma wady (np. Nie ma uzgodnionych lub prawnie oczekiwanych właściwości, nie nadaje się do zwykłego lub uzgodnionego celu, nie jest kompletny, nie odpowiada jego ilość, wymiary, waga lub jakość nie odpowiada innym prawnym umownym lub przedumownym parametrą), są to wady towaru, za które odpowiada sprzedawca.

Konsument może dochodzić od sprzedawcy, nie później niż dwa lata od otrzymania towaru, prawa do bezpłatnego usunięcia wady lub rozsądnego obniżenia ceny; jeżeli nie jest to nieproporcjonalne do charakteru wady (zwłaszcza jeśli wada nie może zostać usunięta bez zbędnej zwłoki), można żądać dostarczenia nowego produktu bez wad lub nowej części bez wad, jeżeli wada dotyczy tylko tej części.

Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie jest możliwa, kupujący po odstąpieniu od umowy może zażądać pełnego zwrotu ceny zakupu.

Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania towaru przez kupującego konsumenta, uważa się, że towar był wadliwy w momencie odbioru.

Sprzedawca nie jest zobowiązany do zaspokojenia roszczenia kupującego, jeżeli udowodni, że kupujący wiedział o wadzie towaru przed odebraniem lub sam ją spowodował.

W przypadku sprzedanych towarów używanych, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady odpowiadające stopniowi poprzedniego użytkowania lub zużycia. W przypadku rzeczy sprzedawanych po niższej cenie sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wadę, za którą została uzgodniona niższa cena. Zamiast prawa do wymiany, kupującemu konsumentowi przysługuje w takich przypadkach zniżka.

Ustawowe prawa z wad

Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje prawo do skorzystania z prawa do rękojmi towaru konsumpcyjnego w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od jego otrzymania.

Kupującemu przedsiębiorcy przysługuje prawo do skorzystania z prawa do rękojmi rzeczy, które miało miejsce w chwili przejścia ryzyka uszkodzenia na kupującego, nawet jeśli ujawni się ona później.Uprawnienie przedsiębiorcy kupującego wynika również z wady powstałej później, którą sprzedawca spowodował naruszeniem swojego zobowiązania.

Kupujący jest zobowiązany zgłosić sprzedającemu wadę bez zbędnej zwłoki po tym, jak mógł ją wykryć podczas terminowej kontroli i należytej staranności.

W tym okresie kupującemu konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji oraz, żądania usunięcia wad, które powodują istotne naruszenie umowy (niezależnie od tego, czy wada jest możliwa do usunięcia, czy nie):

  • usunięcie wady poprzez dostarczenie nowego towaru bez wady lub dostarczenie brakującej rzeczy;
  • bezpłatne usunięcie wady poprzez naprawę;
  • rozsądny rabat od ceny zakupu,
  • zwrot ceny zakupu na podstawie odstąpienia od umowy

Istotne jest znaczące naruszenie umowy, o czym strona naruszająca już wiedziała lub powinna była wiedzieć w chwili zawarcia umowy, że druga strona nie zawarłaby umowy, gdyby przewidziała takie naruszenie.

W przypadku wady, która oznacza drobne naruszenie umowy (niezależnie od tego, czy wada jest możliwa do usunięcia, czy nie), kupującemu konsumentowi przysługuje prawo do usunięcia wady lub rozsądnej obniżki ceny zakupu.

Jeżeli po naprawie wielokrotnie wystąpiła ta sama wada dająca się naprawić (trzecia reklamacja z tytułu tej samej wady lub czwarta z tytułu różnych wad) lub towar ma dużą liczbę wad (co najmniej trzy wady jednocześnie), kupujący może zażądać rabatu od ceny zakupu, wymieniany towaru lub może odstąpić od umowy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane zużyciem lub nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi.